Jak nahoře, tak dole…

22. Únor, 2017

Milí přátelé, astrologie a její aplikace na náš život vychází z teze Herma Trismegista, který byl knězem zasvěceným v Egyptě. Sepsal veškeré vědění, které kdy bylo člověku přístupné v patnácti tezích na tabuli ze zeleného smaragdu. Slavná Tabula Smaragdina.

Jedna z tezí zní: „To, co je dole, je rovno tomu, co je nahoře: a to, co je nahoře, je rovno tomu, co je dole, aby bylo dovršeno zázračné dílo jedné jediné věci.“ Tato teze se často v různých citátech, kolujících na FB zkracuje, tak jen pro trochu hlubší orientaci… Toto je vlastně klíč k astrologii a hermetické filosofii. Tzn., že v celém makrokosmu i mikrokosmu (na obloze i na zemi) platí stejné zákony. Je to tak zvané analogické myšlení, používané i vědou při dokazování zákonitostí jevů.

Vesmír je ovládán univerzálními zákony a není v něm místa pro náhodu. Náhoda neexistuje. Za každou i sebemenší a banálnější událostí stojí zákon. Není náhoda, že je někdo nemocný, cholerický, má určitý talent, narodil se do určité rodiny ba dokonce země. Už Paracelsus srovnával člověka s vesmírem a označoval lékaře, který nebyl znalý astrologie, za šarlatána.

Astrologie ve skutečném slova smyslu je pravou moudrostí hvězd, ne tou dnes často pokřivenou, lacinou, novinovou a bohužel označovanou stejným slovem. Opravdová astrologie byla a je cestou zasvěcení, která vede přes sebepoznání a poznání přírody k poznání Boha.

V analogiích můžeme zajít do nejjemnějších detailů. I tělo člověka se dá rozdělit na další jednotky. Tak třeba na orgány. Všechno ve vesmíru má své vlastní vědomí, i každý člověk ho má a tedy i každý orgán ho má. Takto můžeme postupovat až k jednotlivým buňkám. Každá jednotka však v celém Universu má také určitou individuální funkci, která je podřízená a integrovaná do celkového naprosto zákonitého systému. Když některý orgán nebo buňka přestane vykonávat funkci, kterou tu vykonávat má, stane se rakovinnou buňkou. Jsou to buňky, které opustily řád. I člověk a celá Země se může chovat jako rakovinná buňka, neboli přestane plnit své poslání, svou funkci v celém systému.

Když se nad tímto řádem jen trochu zamyslíte, brzy Vám začne být jasné, že Vy sami jako buňka máte také za úkol jen řádně vykonávat přidělenou službu. Takže pouze v pochopení smyslu své současné existence, v pochopení svého pravého úkolu a cíle se stáváte skutečně šťastnými a svobodnými.

autor
Astrologií se zabývám zhruba 25 let. Za tu dobu jsem vypracovala a vyložila horoskop stovkám klientů. Ovládám celou řadu astrologických disciplín a bude mi velkou ctí zabývat se právě Vaším horoskopem.